Sau khi lấy cao răng có hết hôi miệng không?

Sau khi lấy cao răng có hết hôi miệng không?