Cấy ghép implant có thể tồn tại bao lâu?

Cấy ghép implant có thể tồn tại bao lâu?